Quantcast

Bài tập quản lý tài nguyên nước

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Bài tập quản lý tài nguyên nước

Anhhieu1711
Có ai làm câu 9 " Độ dốc 40 độ tương ứng với bao nhiêu %? " không ?
Mình tính ra là 18% ai có cùng quan điểm không nhỉ ?
Loading...