Quantcast

Thực Hành Định Giá Đất Và Bất Động Sản

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Thực Hành Định Giá Đất Và Bất Động Sản

Ánh Tuyết
Mình làm theo trình tự này, có đăng lên để mọi người tham khảo nhé.
Mình bắt đầu từ nội dung luôn , còn phần mở đầu, kết thúc thì mọi người tự thiết kế trình bày.
Có gì chưa hợp lý mọi người cùng trao đổi nhé.
Ai ngày mai học rồi thì có thể về chia sẻ kinh nghiệm để lớp sau hoàn thiện bài tốt hơn .
Loading...