Quantcast

bạn căng thẳng mệt mỏi? bạn chán nản ư?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

bạn căng thẳng mệt mỏi? bạn chán nản ư?

VuDuyKhanh58MT
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: bạn căng thẳng mệt mỏi? bạn chán nản ư?

admin
Administrator
Gửi Vũ Duy Khánh!
Em vào phần "Nội quy và hướng dẫn sử dụng diễn đàn" để xem cách nhúng video nhé. Nhúng video để mọi người xem trực tiếp trên diễn đàn luôn, không cần phải copy link.
Thân Ái
Admin
Loading...